Program SketchUp 2014

Plik do pobrania dla win XP

 

Podstawy konstrukcji maszyn - 2 godziny tygodniowo

I. Materiały szkoleniowe

 1. Rysowanie osi i wałów
 2. Rysowanie łożysk tocznych
 3. Sprzęgła wiadomości ogólne - plik 1 / plik 2
 4. Spawanie elektryczne
 5. Przekładnie zębate

 

Klasa 1 - Podstawy projektowania:

Semestr 1

 1. Kryteria oceniania i wymagania edukacyjne. Regulamin BHP pracowni.
  • Zasady postępowania w razie pożaru i wybuchu.
  • Zasady udzielania pierwszej pomocy.
 2. Rysunek techniczny wiadomości ogólne. Zastosowanie norm rysunkowych. Polskie normy
 3. Zasady sporządzania rysunku technicznego maszynowego.
 4. Materiały i przybory kreślarskie.
 5. Formaty arkuszy rysunkowych.
 6. Tabliczki rysunkowe.
 7. Podziałki rysunkowe. / Rodzaje linii rysunkowych.
 8. Sprawdzian wiadomości - TEST.
 9. Pismo techniczne wiadomości ogólne.
 10. Pisanie pismem technicznym w tabliczce rysunkowej.
 11. Pisanie pismem technicznym w zeszycie do ćwiczeń.
 12. Pisanie pismem technicznym na rysunku technicznym – praca kontrolna.
 13. Zasady wymiarowania.
 14. Wymiarowanie prostych części maszyn.
 15. Wymiarowanie – sprawdzian wiadomości.
 16. Zasady rzutowania. Rzuty ukośne.
 17. Zasady rzutowania. Rzutowanie prostokątne.
 18. Rzutowanie figur płaskich i przestrzennych.
 19. Widoki i przekroje. Przedstawianie przedmiotów za pomocą widoków i przekrojów.
 20. Test wyboru - Widoki i przekroje.
 21. Dodatkowe oznaczenia na rysunkach technicznych.
 22. Sporządzanie szkiców części maszyn - utrwalenie materiału.
 23. Uproszczenia rysunkowe. - Rysowanie uproszczeń schematów połączeń rozłącznych i nierozłącznych.
 24. Uproszczenia rysunkowe elementów instalacji elektrycznej. - Proste schematy instalacji elektrycznej.
 25. TEST - uproszczenia rysunkowe
 26. Uproszczenia w schematach kinematycznych. - Czytanie prostych schematów napędowych.
 27. TEST - Schematy kinematyczne
 28. Sporządzanie rysunków technicznych wykonawczych z wykorzystaniem technik komputerowych.
 29. Sporządzanie rysunków technicznych złożeniowych z wykorzystaniem technik komputerowych.
 30. Rodzaje tolerancji.
 31. Sposoby pasowań.
 32. Zasady tolerowania kształtu, kierunku, położenia i bicia.

Semestr 2

33. Części maszyn - wprowadzenie.
34. Klasyfikacja i charakterystyka części maszyn.
35. Zasady normalizacji części maszyn i urządzeń
36. Połączenia elementów maszyn - rodzaje połączeń.
37. Rodzaje i zastosowanie połączeń nierozłącznych.
38. Powtórzenie i utrwalenie wiadomości
39. TEST - Połączenia nierozłączne
40. Rodzaje spawania
41. Spawanie oporowe - wiadomości ogólne.
42. Spawanie elektryczne.
43. Spawanie gazowe.
44. Spawanie w osłonie gazów ochronnych. - Gazy osłonowe - Lasery. - Rodzaje spawania
45. Powtórzenie i utrwalenie wiadomości.
46. TEST - Spawanie elektryczne
47. Połączenia pośrednie - Nitowanie.
48. Rodzaje i zastosowanie połączeń rozłącznych.
49. Połączenia gwintowe.
50. Zabezpieczenia połączeń śrubowych.
51. Uproszczenia rysunkowe połączeń części maszyn.
52. Rodzaje i zastosowanie połączeń podatnych
53. Powtórzenie i utrwalenie wiadomości. TEST - Połączenia rozłączne
54. Osie wały i łożyska ślizgowe.
55. Łożyska ślizgowe.
56. Łożyska toczne.
57. Powtórzenie i utrwalenie wiadomości. TEST - Osie i wały
58. Powtórzenie i utrwalenie wiadomości. TEST - Łożyska
59. Rodzaje sprzęgieł.
60. Rodzaje przekładni. Przekładnia pasowa. Przekładnie zębate
61. Obliczanie przekładni.
62. Obliczanie przekładni pasowej.
63. Powtórzenie i utrwalenie wiadomości.
64. Test - przekładnie

 

Rysunek techniczny - podział:

Podział rysunków technicznych maszynowych można przeprowadzić wg wielu kryteriów. Mnogość tych kryteriów spowodowała, że wszystkie dotychczasowe próby stworzenia klasyfikacji rysunków maszynowych miały charakter teoretyczny i nie doprowadziły do poprawnego rozwiązania tego zagadnienia.

Według sposobu przedstawienia podmiotu rysunki techniczne maszynowe dzieli się na:

 • Szkic - przedstawienie przedmiotu wykonane odręcznie i stanowiące zwykle podstawę do wykonania rysunku
 • Rysunek - przedstawienie przedmiotu wykonane w określonej podziałce i przy użyciu przyborów rysunkowych
 • Schemat - przedstawienie w sposób uproszczony zasady działania lub budowy mechanizmu maszyny lub urządzenia
 • Plan - przedstawienie rozmieszczenia maszyn, urządzeń lub instalacji
 • Wykres - przedstawienie zależności między dowolnymi wielkościami zmiennymi

Według metody rzutowania rysunki techniczne maszynowe dzieli się następująco:

 • Rysunek rzutowy - rysunek przedstawiający przedmiot w rzutach prostokątnych na wzajemnie prostopadłe płaszczyzny
 • Rysunek aksonometryczny - rysunek przedstawiający przedmiot w rzucie aksonometrycznym jednowymiarowym albo dwuwymiarowym prostokątnym lub ukośnym
 • Rysunek perspektywiczny - rysunek przedstawiający przedmiot w rzucie perspektywicznym

Według stopnia złożenia przedmiotu rysowanego rysunki techniczne maszynowe dzieli się w następujący sposób:

 • Rysunek złożeniowy - rysunek przedstawiający wszystkie podzespoły i części zespołu w złożeniu. Rysunki zespołu bywają często nazywane rysunkami złożeniowymi zespołu
 • Rysunek częściowy - rysunek przedstawiający fragment całego wyrobu lub zespołu
 • Rysunek części - rysunek przedstawiający jedną część maszynową

Według przeznaczenia rysunki techniczne maszynowe dzieli się na produkcyjne i specjalne. Do rysunków produkcyjnych zalicza się:

 • zestawieniowy - rysunek złożony lub zespołowy z wymiarami wszystkimi innymi danymi potrzebnymi do wykonania wszystkich części i ich zmontowania. Rysunek taki jest więc połączeniem rysunku złożeniowego i rysunku wykonawczego części składowych
 • Rysunek wykonawczy - rysunek części zawierający wszystkie dane potrzebne do jej wykonania
 • Rysunek bezwymiarowy - rysunek wykonawczy z liniami wymiarowymi. Lecz bez liczb wymiarowych, przedstawiający jeden z przedmiotów o jednakowych kształtach, ale różniących się wielkością. Na rysunku takim nie obowiązuje zachowanie podziałki
 • Rysunek zabiegowy (operacyjny) - rysunek zawierający wszystkie dane potrzebne do wykonania jednego zabiegu technologicznego lub operacji
 • Rysunek czynnościowy - rysunek zawierający wszystkie dane potrzebne do wykonania jednej czynności technologicznej
 • Rysunek montażowy - rysunek zawierający wszystkie dane potrzebne do montażu zespołu lub wyrobu
 • Rysunek surówki - rysunek przedstawiający przedmiot w stanie surowym

Do rysunków specjalnych zalicza się rysunki:

 • Rysunek instalacyjny - rysunek przedstawiający rozmieszczenie elementów instalacji i sposobu ich łączenia
 • Rysunek sytuacyjny - rysunek przedstawiający położenie przedmiotu, który jest podmiotem rysunku, względem sąsiadujących przedmiotów
 • Rysunek fundamentowy - rysunek przedstawiający fundament oraz sposób zamocowania na nim maszyn lub urządzeń
 • Rysunek ogólnowymiarowy - rysunek zawierający tylko główne wymiary przedmiotu, ważne ze względu na przeznaczenie rysunku
 • Rysunek patentowy - rysunek będący częścią dokumentacji patentowej, wykonany wg wymagań Urzędu Patentowego
 • Rysunek ofertowy - rysunek będący częścią dokumentacji ofertowej
 • Rysunek katalogowy - rysunek przeznaczony do umieszczenia w katalogu
 • Rysunek poglądowy - rysunek przedstawiający tylko istotne cechy przedmiotu
 • Rysunek pokazowy - rysunek o tematyce technicznej przeznaczony do celów pokazowych, szkoleniowych
 • Rysunek reklamowy - rysunek o tematyce technicznej przeznaczony do celów reklamowych
 • Rysunek przezroczowy - rysunek przeznaczony do wykonania przeźrocza
 • Rysunek drukarski - rysunek przeznaczony do wykonania klisz drukarskich

W zależności od cech charakterystycznych rysunku i przeznaczenia może on być zaliczony do dwóch lub więcej wymienionych grup.

Format zasadniczy - format A4 arkusza o wymiarach 210 x 297 mm. Formaty A3, A2, A1 i A0 powstają przez zwielokrotnienie formatu A4.
Formaty od A4 do A0 noszą nazwę formatów podstawowych, w odróżnieniu od formatów pochodnych tworzonych przez zwielokrotnienie krótszych boków formatów podstawowych. Oznaczenie formatu pochodnego składa się z oznaczenia formatu podstawowego i jego wielokrotności np. A4 x 6 (297 x 1892 mm). W razie potrzeby stosowania formatów pochodnych zaleca się formaty: A4 x 3, do A4 x 9, A3 x 3 do A3 x 7, A2 x 3 do A2 x 5, A1 x 3 do A1 x 4, A0 x 2 i A0 x 3.

Formatem arkusza jest format kopii rysunku po jego obcięciu. Oryginał rysunku ma po obcięciu wymiary większe od wymiaru kopii o 10 mm, w celu umożliwienia oklejenia go taśmą wzmacniającą, zaś wymiary arkusza, na którym ma być wykonany oryginał rysunku, powinny być większe o co najmniej 6 mm od wymiarów oryginału po obcięciu.

Każdy arkusz powinien mieć obramowanie pola rysunku, w odległości a od linii obcięcia kopii, przy czym a = 5 mm na formatach A3 i mniejszych oraz a= 7 - 10 mm na formatach większych. Grubość linii obramowania min. 0,7 mm. W celu ułatwienia odnajdowania na większych arkuszach szczegółów rysunku, pole rysunku można podzielić na strefy, za pomocą wyobrażalnej siatki współrzędnych prostokątnych zaznaczonej kreskami na obrzeżu arkusza, między linią obramowania i linią obcięcia kopii.

 

 

Wymiary formatów podstawowych przed i po obcięciu
Format podstawowy Wymiary formatu
(kopii rysunku po obcięciu)
Wymiary oryginału rysunku po obcięciu Minimalne wymiary arkusza przeznaczonego na oryginał
mm mm mm
A0 841 x 1189 851 x 1199 857 x 1205
A1 594 x 841 604 x 851 610 x 857
A2 420 x 594 430 x 604 436 x 610
A3 297 x 420 307 x 430 313 x 436
A4 210 x 297 220 x 3076,3 226 x 313
0
0
0
s2smodern

bekuplast logo

pgg logo

tn tauronserwis logo

bip

sysnaborowy

logo zseiu thumb

youtubelogo