ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW DO KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH
DLA MŁODZIEŻY NA PODBUDOWIE GIMNAZJUM NA ROK SZKOLNY 2016/2017:

Zasady przyznawania punktów za oceny uzyskane w gimnazjum
i szczególne osiągnięcia ucznia

 

Zagadnienie

Punktacja szczegółowa

Punktacja maksymalna

Język polski dopuszczający - 2 punkty 20 punktów
dostateczny - 8 punktów
dobry - 12 punktów
bardzo dobry - 16 punktów
celujący - 20 punktów
Matematyka jak w przypadku
języka polskiego
20 punktów
Język obcy

jak w przypadku
języka polskiego

20 punktów

Technik spedytor i technik logistyk:

  • historia lub geografia lub informatyka,

 

pozostałe klasy technikum i zsz:

  • fizyka lub informatyka lub technika.

Jak w przypadku
języka polskiego

20 punktów

Świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem

5 punktów

Zasady przyznawania dodatkowych punktów za tytuł finalisty, laureata w zawodach: wiedzy, artystycznych i sportowych wymienionych na świadectwie reguluje „Dziennik Ustaw z 24 listopada 2015r poz. 1942”

13 punktów

Stałe zaangażowanie w pracę społeczną
w charakterze wolontariusza wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum

2 punkty
Absolwenci zwolnieni z egzaminu gimnazjalnego przez Dyrektora
Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej
Zasady przyznawania punktów dla osób zwolnionych z egzaminu gimnazjalnego reguluje „Dziennik Ustaw z 24 listopada 2015r poz. 1942”
Egzamin gimnazjalny 100 punktów
Przeliczanie na punkty wyników egzaminu gimnazjalnego:
  • język polski – 0,2 punktu za każdy uzyskany procent,
  • historia i wiedza o społeczeństwie – 0,2 punktu za każdy uzyskany procent,
  • matematyka – 0,2 punktu za każdy uzyskany procent,
  • przedmioty przyrodnicze – 0,2 punktu za każdy uzyskany procent,
  • język obcy nowożytny na poziomie podstawowym – 0,08 punktu za każdy uzyskany procent
  • język obcy nowożytny na poziomie rozszerzonym – 0,12 punktu za każdy uzyskany procent

maksymalnie 20 punktów

maksymalnie 20 punktów

maksymalnie 20 punktów

maksymalnie 20 punktów

maksymalnie 8 punktów

maksymalnie 12 punktów

Maksymalna liczba punktów uzyskanych w wyniku rekrutacji 200 punktów
0
0
0
s2smodern